Banana

What do you get when you cut a banana in two?A BANANA SPLIT!